La Paeria presenta l’avantprojecte de l’ordenança del Paisatge de Lleida

0

L’Ajuntament de Lleida ha presentat avui l’avantprojecte de l’ordenança del paisatge de Lleida, una normativa orientada a garantir el dret col·lectiu a gaudir d’un entorn agradable, un paisatge harmònic i una adequada qualitat de vida. El tinent d’alcalde, Fèlix Larrosa, acompanyat del coordinador d’Urbanisme, Joan Blanch, ha explicat que fa molt temps que l’Ajuntament de Lleida està treballant en aquesta ordenança, que té una claríssima vocació de regular i intervenir en el paisatge. “L’ordenança neix a partir d’un treball molt transversal per part de molts tècnics de la Paeria, tant en matèria de planejament urbanístic com de mobilitat, patrimoni, turisme, comerç o seguretat ciutadana, entre altres”.

Foto Paeria

La finalitat d’aquesta ordenança és regular la protecció del paisatge de Lleida, fomentant els seus valors ambientals i culturals i establint la prevalença del dret col·lectiu dels ciutadans i ciutadanes a percebre un entorn agradable, endreçat i harmònic. “És necessària la implicació de tots els ciutadans i ciutadanes, de les entitats, dels organismes, de les empreses i, en general, de tots aquells que intervenen en la millora del paisatge de la nostra ciutat. Per fer possible el compliment d’aquesta ordenança, que fa de Lleida una ciutat bella, bonica i ordenada, caldrà una gran complicitat entre allò públic i allò privat. El paisatge es posa en valor pel compromís directe de la ciutadania amb la seva ciutat”, ha subratllat Larrosa.

Durant la seva intervenció, el regidor ha destacat molt especialment que, una de les grans novetats d’aquesta nova normativa, és que regula no només el paisatge urbà sinó també el rural”. “És el document normatiu que el govern municipal proposa per a aprovació que més contribueix a la identitat de la ciutat de Lleida”. Finalment, el responsable d’urbanisme de la Paeria ha subratllat que la Comissió Municipal de Patrimoni també assumirà, a partir d’ara, les competències en matèria de Paisatge a Lleida.

La nova normativa regula la protecció del paisatge fomentant els seus valors ambientals i culturals, considerant que els ciutadans i ciutadanes tenen dret a la conservació i millora del nivell de qualitat del paisatge. També es té especial cura per les àrees urbanes de tractament paisatgístic especial, que són el Centre Històric, el Turó de la Seu Vella, el Turó de Gardeny, el Parc dels Camps Elisis i la façana fluvial, així com els àmbits rurals d’interès paisatgístic, que inclouen, entre molts d’altres, el parc de la Mitjana, l’espai fluvial del riu Segre, els Aiguamolls de Rufea i les vores dels canals.

El document recull les aspiracions plantejades en el marc dels tallers de debat de la Fundació del Paisatge Urbà de Lleida, com són: la importància de millorar l’aspecte dels espais abandonats o en desús; posar ordre a la ciutat; protegir les visuals; cohesionar la ciutat i posar en relleu els valors de cada barri o de la ciutat.

Es regulen també tot tipus d’aspectes relatius a construccions, instal·lacions i altres elements que puguin tenir incidència en el paisatge, amb el criteri bàsic de garantir que la seva presència i disposició no malmeti la imatge de la ciutat. Així, es defineix com s’ha d’actuar en façanes, parets mitgeres, terrats i balcons, cobertes, solars sense edificar, locals tancats, zones verdes, terrasses i paradetes de fira, entre altres àmbits. Això inclou la regulació del cablejat, els rètols, tendals, antenes, cartelleres, la publicitat, les activitats domèstiques en balcons i terrasses, les jardineres, la instal·lació d’aparells de climatització, marquesines, etcètera.

Algunes de les mesures previstes són la necessitat d’adequar les noves edificacions a les característiques de l’entorn; l’obligatorietat de donar tractament de façana i integrar en el paisatge les parets mitgeres; que l’Ajuntament podrà ordenar la retirada o reconstrucció de conductes o instal·lacions que perjudiquen la percepció de la façana; que les operadores de telecomunicacions hauran de compartir emplaçaments per les antenes sempre que sigui possible; que els propietaris de locals buits en zones d’interès hauran de dignificar els aparadors; que la roba s’haurà d’estendre de manera que no resulti visible des dels espais públics; i que els elements de jardineria han de disposar de les degudes proteccions per evitar que caiguin al carrer.

Pel que fa a l’àmbit rural, es regulen les construccions, les activitats agràries i les seves edificacions vinculades, els tancaments de finques, els canals de reg, els canvis en l’àmbit parcel·lari, la senyalització i el manteniment de marges i camins.

Es seguirà una estratègia d’integració paisatgística de les construccions, evitant els eixos visuals principals, aprofitant la topografia del terreny per soterrar o ocultar les edificacions i promovent la rehabilitació d’edificis existents abans que la construcció d’altres nous. Es regulen aspectes com la instal·lació de captadors solars, antenes, tanques, conduccions i elements d’enllumenat. També es tenen en compte altres vinculats amb activitats productives, com l’homogeneïtzació de materials i formes dels hivernacles, la instal·lació de sitges, mesures correctores de l’impacte paisatgístic de les activitats extractives i pantalles visuals per activitats econòmiques no agràries. No es permetrà alterar la morfologia del territori, per exemple per fer-hi basses o bancals, sense autorització expressa.

Finalment, l’ordenança també estableix una sèrie de normes per als espais industrials, comercials i de serveis i sectors d’activitat econòmica.

A partir d’ara es procedirà al redactat final de la nova normativa amb les aportacions dels diferents grups municipals. Posteriorment es donarà compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat i es portarà a la seva aprovació definitiva el Ple Municipal del mes d’abril.

No m'agradaM'agrada Valora l'article!
Loading...

Assessoria Vilardell

Sobre l’autor

Som l'Equip que treballa tots els continguts d'Hola Lleida. Som el Diari Digital de les Comarques de Ponent. La millor forma d'informar-te de tota l'actualitat de la capital i les comarques lleidatanes.